Vacature Sales Manager Latem Motors Audi

Sales recruitment

Deze vacature maakt deel uit van de afdeling Sales recruitment. Bent u zelf op zoek naar een sales medewerker?

Onze klant is exclusief verdeler van Audi. De firma groeide op korte termijn uit naar een gevestigde waarde en daarom zijn zij op zoek naar versterking.

TAKENPAKKET

- 50 % Planning en controle
- 20 % Organisatie
- 10 % Marketing
- 10% Verantwoordelijkheid op het vlak van winst
- 10 % Personeelsbeleid

COMPETENTIES

De verkoopverantwoordelijke is volledig verantwoordelijk voor de optimale exploitatie van het potentieel in de sector van de markt van nieuwe voertuigen (Audi), van tweedehandsvoertuigen van alle merken en van de diensten (financiering, leasing, enz.) conform de met de directie van het bedrijf overeengekomen verkoopcijfers.

Hij zorgt voor de objectieven op middellange en lange termijn, neemt maatregelen om nieuwe klanten te winnen en om een zo hoog mogelijke graad van klantentevredenheid en -trouw te verkrijgen. Zijn onderhandelingen worden bepaald door de kostprijs en het respecteren van de Audi-normen.

De functiehouder brengt verslag uit aan de directie.
Alle commerciële raadgevers brengen verslag uit aan de functiehouder.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

A.    Planning en controle (50%)

•    De functiehouder moet de strategie en de verkoopobjectieven in overleg met de directie bepalen.

•    Hij is verantwoordelijk voor de regelmatig planning en controle van het omzetcijfer, de resultaten, de kosten en winsten van de verkoopafdelingen en bepaalt, binnen een globaal jaarbudget, de maandresultaten van de verkoopafdelingen in zijn geheel, en ook die van elke commerciële raadgever apart. Hij analyseert de investeringsbehoeften en legt voorstellen voor aan de directie.

•    Hij controleert elke maand de activiteiten en resultaten van de verkoopafdelingen, controleert en verbetert, indien nodig, de maandelijkse cijfers, dit in overleg met de directie.

•    Hij evalueert regelmatig de kostencentra en de vergelijkende cijfers met de andere verdelers voor de verkoopafdeling, en voert, indien nodig, corrigerende maatregelen in, dit in overleg met de directie.

B.    Organisatie (20%)

•    De functiehouder stelt, na overleg met de directie, normen of aankoopnormen op, dit binnen actie- of werkrichtlijnen, dankzij dewelke de overeengekomen objectieven kunnen bereikt worden. Om dit te bereiken maakt men gebruik van de functiebeschrijving van alle medewerkers en de beschrijvingen van de werkprocedures, en de toepassing van de richtlijnen binnen de verkoopafdeling en in het bijzonder, de overname van tweedehandsvoertuigen.

•    Hij zorgt voor de transparantie van de objectieven en verkoopprocedures, bepaalt de interface met de dienst naverkoop en garandeert bijgevolg, ook aan de sector van de wisselstukken en accessoires, een snelle  overdracht van gegevens, om er zeker van te zijn dat alle verkoopmedewerkers zo goed mogelijk op de hoogte zijn van de belangen van de onderneming.

•    In samenspraak met de directie zorgt hij ervoor dat de afdeling werkt met een optimale ontwikkelings- en opvolgingsorganisatie, rationele installaties en aangepaste werkmiddelen om de beste klantentevredenheid en de hoogste winsten te verkrijgen. De functiehouder moet meer bepaald de eventuele toepassing van de moderne informatie- en communicatiesystemen onderzoeken en, indien nodig, deze toepassen, indien de directie akkoord is.

•    Hij is verantwoordelijk voor het opstellen van de werkrichtlijnen in de verkoopsector (conform de ISO-norm)  en moet daarbij rekening houden met de Audi-richtlijnen en de directie moet akkoord gaan. 

•    Hij zorgt ervoor dat het nodige personeel beschikbaar is tijdens de vastgelegde werkuren.

C.    Marketing (10%)

•    De functiehouder moet zeker zijn van het feit dat de verkoopafdeling binnen de betrokken zone de markt optimaal verkent.

•    Hij stelt een globaal activiteitenplan op dat de marketingstrategie van de verkoopafdelingen bepaalt (en van de dienst naverkoop).

•    Hij is belast met het opstellen van een actief marketingbeleid, conform de operaties met betrekking tot het op de markt brengen van nieuwe producten, en dit door het verhogen van de naamsbekendheid en het imago van de verdeler. Hij genereert en controleert elke publiciteit, dit in samenwerking met zijn afdelingschefs

•    Hij bepaalt de lokale politiek op het vlak van modellen, prijspolitiek en communicatie van de verkopen op basis van de richtlijnen van de fabrikant, en controleert regelmatig de gelijkvormigheid ervan.

•    Hij zorgt ervoor dat het Audi-imago op het vlak van CI (Corporate Identity) en CD (Corporate Design) gelijkvormig is binnen zijn verantwoordelijkheidsgebied.

•    Hij onderhoudt regelmatig persoonlijke contacten met potentiële belangrijke klanten (bijvoorbeeld overheidsdiensten, commerciële verenigingen, clubs, de invoerder, ondernemingen en belangrijkste klanten), en verzekert het promoten van het imago van de onderneming.

•    Hij zorgt ervoor dat zijn commerciële raadgevers regelmatig verslag uitbrengen over de concurrentie in de zone waarvoor hij verantwoordelijk is, en er ook de resultaten van meedelen. Indien er negatieve afwijkingen zijn, moet hij, indien nodig, corrigerende maatregelen nemen, dit in overleg met de directie.

•    Hij is verantwoordelijk voor het optimaal gebruik van alle tools die het mogelijk maken de prospectie, de dienstverlening en de klantentrouw te verzekeren, dit houdt in dat er gebruik gemaakt wordt van een systeem om de verkopen te controleren, het plannen en het controleren van telefonische verslagen en het beheer van de klantencontacten.

•    Hij gaat over tot regelmatige analyses van de concurrentie en de markt met het oog op mogelijke toepassingen en gebruikt nieuwe mediamiddelen, zoals marketinginstrumenten, en stelt, als gevolg van deze analyses,  een specifiek gebruik van het commercieel beleid voor.

•    Hij analyseert regelmatig de concurrentie en de markt op het vlak van eventuele alternatieve verkopen voor de nieuwe voertuigen en tweedehandsvoertuigen waarvoor hij verantwoordelijk is, en bepaalt, in overleg met de diectie, een geschikte strategie.

D.    Verantwoordelijkheid op het vlak van winst (10%)

•    De functiehouder moet de belangrijkste prestatiecijfers kunnen realiseren.

•    Hij controleert elke maand de verkoopresultaten en gaat over tot een vergelijking met de cijfers die in het plan gebudgetteerd waren.

•    Hij analyseert met de afdelingschefs de oorzaken van eventuele resultaatafwijkingen en neemt indien nodig maatregelen om deze afwijkingen te corrigeren.

•    Hij zorgt ervoor dat zijn commerciële raadgevers de verkoopobjectieven en de objectieven met betrekking tot het brutoresultaat behalen en verbeteren, en helpt hen actief met het zicht op het behalen van de gebudgetteerde resultaten.

•    Indien de verkoop- en resultaatobjectieven niet behaald worden, neemt hij maatregelen om de aangegane kosten in zijn sector te verminderen, zodat hij de geplande brutoresultaten kan behalen.

E.    Personeelsbeleid (10%)

•    De functiehouder stelt een lastenboek met betrekking tot het personeel op, dit op basis van de rentabiliteitsberekeningen, klantgerichtheid en de richtlijnen van de invoerder. In dit opzicht zorgt hij voor het bestaan van bijgewerkte functieomschrijvingen voor alle functies binnen het bedrijf.

•    Hij bepaalt de procedure betreffende personeelsaanwerving, en houdt zich actief bezig met personeelsselectie ; hij zorgt er ook voor dat alle nieuwe medewerkers over een persoonlijk opleidingsplan beschikken.

•    Hij is verantwoordelijk voor de regelmatige opleiding van alle medewerkers en houdt hiervoor een persoonlijk opleidingsplan voor elk van hen bij.

•    Op basis van de vastgestelde objectieven en de bedrijfscultuur, stelt hij een beleid per objectief in de onderneming op, met een beleidsstijl gericht op de objectieven in de verkoopsector. In dit opzicht moet hij zelf een voorbeeld stellen en de teamspirit van het team aanwakkeren, zodat zij zelf hun verantwoordelijkheden kunnen opnemen.

•    Hij heeft regelmatig een onderhoud met de medewerkers en steunt zijn commerciële raadgevers in hun verkoopactiviteiten.

Onze klant biedt een competitief salarispakket binnen een groeiend bedrijf dat geen uitdagingen uit de weg gaat!

CONTACT

Frederick De Sloover
frederick.desloover@accumen.eu
09 240 00 75

Interessante Artikels

Werving en selectie

Werving en selectie is een ruim begrip, dat de procedure van het selecteren tot de aanwerving van een kandidaat omvat. Maar hoe gaan we nu juist te werk? Lees hier over onze procedure voor werving en selectie.

Sales recruitment

Onze sales recruitment concentreert zich op het vinden van kandidaten met de eigenschappen nodig voor een goede verkoops medewerker. Naast deze specifieke eigenschappen gaan we nog na welke eigenschappen voor u belangrijk zijn, zodat de kandidaat niet alleen geschikt is voor een sales positie, maar ook perfect binnen uw bedrijf past.

>> Alle artikels